Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

11 มกราคม 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม รับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในสถานศึกษา จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โดยฝ่ายสาธารณสุข อบต.วังหิน โรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

6 มกราคม 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม รับมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิพระครูพิพัฒน์กิตติคุณ จำนวน 6,000 บาท โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

6 มกราคม 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณวรวัสส์ วัสสานนท์ จำนวน 6,000 บาท โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

30 ธันวาคม 2564 ผลผลิตจาก “กิจกรรม (สุขกับอาชีพ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “กลุ่มงานเกษตร” ครูผู้รับผิดชอบ นายสุธารา อุ่นเรือน นายรณกฤต ขวัญมั่น และนางศศิธร ขวัญเมือง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

27 ธันวาคม 2564 ผอ.ศรีรัตน์ อินทนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด 27 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

24 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน มอบน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ สำหรับบำรุงพืชและต้นไม้ และสำหรับบำบัดน้ำเสียให้แก่โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2564 นายทายาท สาเขตร์ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน มอบหมายให้นายยุทธพงษ์ สาเขตร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังหิน มอบเงินสนับสนุนโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รับมอบโดย นางการเวก ไชยโอชะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2564 นางการเวก ไชยโอชะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม รับเงินสนับสนุนโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากคุณฉัตรกมล พึ่งพรหม ทางโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2564 นางการเวก ไชยโอชะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม รับมอบทุนการศึกษาจากคุณวรวัสส์ วัสสานนท์ โดยครูศศิธร ขวัญเมือง เป็นตัวแทนส่งมอบทุน โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2564 นางการเวก ไชยโอชะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากคุณครูปัทมา สามลทา มอบให้กับนางสาววิภารัตน์ ฟักทองอยู่ และนางสาวธิดา ศรีสงคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้