Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

18 ธันวาคม 2564 คณะครูโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps โดยสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยชุดตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ประจำสัปดาห์ (29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2564) ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยชุดตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ประจำสัปดาห์ (22-26 พฤศจิกายน 2564) ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมขอขอบคุณ คุณครูสุรินทร์ สมเจริญสิน ได้มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม เป็นจำนวน 4,000 บาท

คุณครูสุรินทร์ สมเจริญสิน จำนวน 4,000 บาท

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการศรีรัตน์ อินทนุ มอบทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงิน 6,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

หจก.บ้านยา ศรีศิริ มอบชุดตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 และ HAND CLEANSING GEL

Posted in ภาพกิจกรรม

ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจแอนติเจน SASA-CoV-2 (วิธีคอลลอยด์โกลด์)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจแอนติเจน SASA-CoV-2 (วิธีคอลลอยด์โกลด์) ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โรงเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มของสถานศึกษา

Posted in ภาพกิจกรรม

คำปราศัยนายกรัฐมนตรี “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2564

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบตัวนักเรียนออนไลน์

30 พฤษภาคม 2564 ตามที่โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม นัดหมายการมอบตัวนักเรียนในระดับชั้นม.1 และชั้นม.4 เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงขอรับการมอบตัวออนไลน์ ONLINE

นักเรียนสามารถมอบตัวได้ที่ : เว็บไซต์โรงเรียน

หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด