Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

การแข่งขันฟุตซอล นัดอุ่นเครื่อง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

7 กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางการเวก ไชยโอชะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ร่วมประชุมเชิงบูรณาการ ท้องถิ่น-ท้องที่ ตำบลวังหิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

การประชุม การประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

30 มิถุนายน 2565 นายณัฐพงษ์ คำเพชร ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นางสาวสหทัย แก้วสระแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และส่งตัวกลับสถาบัน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ขอขอบคุณ ชมรมลูกแม่ปิง มอบชุดพละ ทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

20 มิถุนายน 2565 นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา

6 มิถุนายน 2565 ดำเนินการตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565