Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม รับสมัครนักเรียน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations !!

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations !!

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations !!

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

26 มกราคม 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ดำเนินการสุ่มตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำสัปดาห์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

26 มกราคม 2565 นางเกรเวก ไชยโอชะ ครู คศ.2 รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารศึกษาปีงบประมาณ 2565

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations !!

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Congratulations !!

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

21 มกราคม 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ไร่คุณชาตรี ทับแป้น ด้านเกษตรอินทรีย์ หมู่ 13 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จังหวัดตากขอขอบคุณ คุณชาตรี ทับแป้น เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

7 มกราคม 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยชุดตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ