หมวดหมู่: ผลงานของเรา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

7 กันยายน 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนด้วยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

1 กันยายน 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

29 สิงหาคม 2565 – 1 กันยายน 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

29 สิงหาคม 2565 เรือนจำจังหวัดตากร่วมกับโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จัดการอบรมในโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโรงเรียนม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา ภาพกิจกรรม

27 สิงหาคม 2565 ตัวแทนครูเข้าร่วมการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา

6 มิถุนายน 2565 ดำเนินการตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของเรา

วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2565 (31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก)

นายณัฐพงษ์ คำเพชร ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม และนางสาวศิรินันทร์ อินสอน งานห้องพยาบาล

จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก